Algemene Voorwaarden

U vindt hier 2 Algemene leverings-, betalings- en verkoopvoorwaarden van:

Vurigstoken VOF
Gevestigd te:

De Hullen 1, 7846TB Noord Sleen
Inschrijfnummer K.v.K. te Emmen:63644207

Del I geldt voor de algemene voorwaarden van Vurgstoken vof, Deel II is hierop een aanvulling en van toepassing op www.vurigstoken.nl

Neemt u ze allebeide ter harte. Heeft u vragen, neem dan contact met ons op.

Algemene Voorwaarden deel I:

Verklaring der benamingen:

Opdrachtgever/afnemer of cliënt: Iedere natuurlijke- of rechtspersoon, die opdracht heeft gegeven om werkzaamheden en leveringen uit te voeren of iedere bevoegde persoon, die daartoe opdracht geeft.

Artikel 1: Toepasselijkheid

1.1 Deze hier beschreven voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, overeenkomsten en werkuitvoeringen van Vurigstoken vof.

1.2 Aanvullende of afwijkende bedingen of voorwaarden zijn alleen van kracht, indien Vurigstoken vof dit schriftelijk heeft aanvaard: deze afwijkingen gelden alleen voor de overeenkomst waarbij ze gemaakt zijn.

1.3 Indien aanbod en aanvaarding naar verschillende algemene voorwaarden verwijzen, wijst Vurigstoken vof de algemene voorwaarden die haar cliënt gebruikt uitdrukkelijk van de hand, voor zover deze met de onderhavige in strijd zijn. Schriftelijk bezwaar zal worden verzonden zodra vaststaat dat dergelijke voorwaarden worden bedongen.

1.4 Alle offertes zijn vrijblijvend en hebben een geldigheidsduur van 10 dagen, tenzij anders is overeengekomen.

1.5 Afbeeldingen en beschrijvingen in aanbiedingen, prospectussen, catalogi, maat- en gewichts opgaven, kleine gegevens en promotiemateriaal, alsmede andere door Vurigstoken vof verstrekte gegevens, binden haar niet.

1.6 Opdrachten en wijzigingen daarvan zijn voor Vurigstoken vof slechts bindend, indien dit schriftelijk door haar zijn geaccepteerd c.q. bevestigd. Vurigstoken vof heeft het recht een opdracht / order zonder opgave van redenen te weigeren en is niet aansprakelijk voor de schade die direct dan wel indirect uit deze weigering ontstaat en / of zal ontstaan. Desalniettemin zal de Vurigstoken vof cliënt in kennis stellen van de weigering.

1.7 De omvang van de verplichtingen van Vurigstoken vof wordt uitsluitend bepaald door de orderbevestiging, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen. Na acceptatie van de aanbieding door Vurigstoken vof zal opdrachtgever de opdracht schriftelijk bevestigen. De overeenkomst is voor Vurigstoken vof eerst bindend, indien opdrachtgever de schriftelijke bevestiging voor akkoord via brief, mail of whatsapp aan Vurigstoken vof heeft geretourneerd.

1.8 Vurigstoken vof wordt ter zake van opdrachten en de uitvoering ervan uitsluitend rechtsgeldig vertegenwoordigd door degene die daartoe blijkens de inschrijving in het handelsregister bij de Kamer van Koophandel, waar Vurigstoken vof is geregistreerd, zijn gerechtigd.

1.9 In een offerte is, tenzij uitdrukkelijk overeengekomen, nimmer begrepen, het schoonmaken van onder vloeren, en reinigen met water en zeep en / of in de was zetten van vloerbedekking, welke werkzaamheden het voorspelbare indirecte of direct gevolg zijn van de uitvoering van de opdracht.

1.10 Onverkort het bepaalde in de artikelen 1.1 t/m 1.9 met betrekking tot de aanvaarding van schriftelijke offertes en aanbiedingen worden mondelinge opdrachten door Vurigstoken vof aanvaard indien zij niet de â‚ € 500,00 overschrijden. Alle overige bepalingen blijven alsdan onverkort van kracht.

Artikel 2 : Prijzen

2.1 Alle prijsopgaven en de prijzen die in rekening gebracht worden zijn inclusief BTW in Euro's, tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld. De prijzen zijn gebaseerd op de ten tijde van het afsluiten van de overeenkomst geldende kosten factoren, zoals materialen, lonen, heffingen, belastingen en assurantie, etc.

2.2 Indien de kostprijzen of de prijzen, waarvoor Vurigstoken vof de producten van derden betrekt, tussen het tijdstip van het tot stand komen van de overeenkomst en het tijdstip van levering, wijziging ondergaan, heeft Vurigstoken vof het recht de overeengekomen prijs dienovereenkomstig te wijzigen dan wel de order te annuleren, terwijl Vurigstoken vof niet aansprakelijk is voor schade die direct dan wel indirect uit deze wijziging dan wel annulering ontstaat en zal ontstaan. Een en ander laat onverlet het recht van de wederpartij om de overeenkomst te ontbinden.

Artikel 3 : Levering van materialen ten behoeve van onderhoud en reparatie of in verband met verkoop

3.1 Levering vindt plaats af magazijn. Alle door Vurigstoken vof geleverde materialen, ook die welke franco verkocht zijn, reizen voor rekening en risico van Vurigstoken vof. Het laden en lossen geschiedt eveneens voor rekening en risico van Vurigstoken vof.

3.2 De opgave van (op)leveringstermijnen en uitvoering der werkzaamheden in de aanbiedingen, bevestigingen en / of contracten worden naar beste weten gedaan en zullen zoveel mogelijk in acht worden genomen, doch zij zijn niet bindend. De (op)leveringstermijnen zijn derhalve bij benadering vastgesteld. Bij overschrijding van deze termijnen kan Vurigstoken vof in overleg treden met de cliënt. Overschrijding van de leveringstermijn geeft de cliënt derhalve geen recht, ook niet na ingebrekestelling, ontbinding van de overeenkomst en / of schadevergoeding te vorderen dan wel enige voor de cliënt uit de overeenkomst voortvloeiende verplichting geschorst of vervallen te achten, tenzij de overschrijding als gevolg van opzet of grove schuld plaats heeft.

3.3 De materialen worden geacht door Vurigstoken vof te zijn geleverd en door cliënt te zijn aanvaard, zodra de materialen bij de cliënt zijn aangevoerd en gelost.

3.4 Indien betaling in termijnen is overeengekomen en de eerste termijn bij opdracht vervalt, zal de feitelijke levering niet eerder hoeven plaats te vinden dan na ontvangst van de eerste betalingstermijn.

3.5 Wanneer een gedeelte van een opdracht gereed is, is Vurigstoken vof bevoegd dit deel op te leveren, danwel te wachten met de levering tot de gehele opdracht gereed is. Bij oplevering van opdrachten en gedeelten volgens het vorenstaande, alsook bij oplevering van successieve gedeelten ener opdracht krachtens overeenkomst, zal iedere oplevering geacht worden een afzonderlijke overeenkomst te vormen.

3.6 Vurigstoken vof heeft het recht om voor nader te bepalen materialen een minimum afname voor levering vast te stellen.

3.7 Overheidsmaatregelen in Nederland of in het land waaruit de materialen worden geëxporteerd en die levering of productie alsmede een wijziging in de status van de cliënt tot gevolg hebben, ontslaan Vurigstoken vof te allen tijde van de verplichting tot uitvoering van de opdracht.

3.8 Bij de aflevering van goederen of aflevering van half gerede materialen, heeft de afnemer, op straffe van vergoeding van schade en kosten te zorgen:

3.8A. Dat de plaats waar de werkstukken en / of materialen opgeborgen moeten worden, of de verwerking moet geschieden zodanig is, dat beschadiging, op welke wijze dan ook, niet plaats zal kunnen vinden.
3.8B. Dat de toegang tot het terrein of woonhuis of de bedrijfsruimte waar de aflevering moet geschieden, onbelemmerd is en voorts alle medewerking verleend wordt om een vlotte aflevering mogelijk te doen zijn.
3.8C. Dat indien een takel, lift of kraan gebruikt moet worden, de gelegenheid daartoe gegeven wordt. Schade daarbij ontstaan is voor rekening van de afnemer, tenzij schuld van onze zijde komt vast te staan.
3.8D. Dat in de ruimte waarin gewerkt moet worden voor elektriciteit, lucht, verwarming en water is gezorgd.

De werkzaamheden worden geacht verricht te worden in de normale werktijden, tenzij anders is overeengekomen. Schade aan goederen van de afnemer, opgenomen in het kader van aanneming van werk of uitvoering, is niet voor rekening van Vurigstoken vof, tenzij veroorzaakt door opzet of grove schuld.

Artikel 4 : Specifieke risico’s

4.1 Het, ten behoeve van de uitvoering van de opdracht, noodzakelijkerwijs verwijderen van de kachel en / of verwarming is nimmer in de offerte opgenomen en behoort nimmer tot hetgeen de Vurigstoken vof volgens overeenkomst moet uitvoeren. Indien bij het ter plaatse arriveren van Vurigstoken vof voor de uitvoering van de opdracht, blijkt dat de verwarming niet is verwijderd, dan zal een nieuwe afspraak worden gemaakt met in achtneming van voorrij kosten en administratie kosten. Weliswaar zouden zich situaties kunnen voordoen waarbij Vurigstoken  (of diens personeel) de helpende hand biedt op uitdrukkelijk verzoek van de opdrachtgever. In een dergelijk uitzonderlijk geval wijst Vurigstoken iedere aansprakelijkheid voor eventuele schade van de verwarming uitdrukkelijk van de hand.

4.2 Indien Vurigstoken vof, ondanks dat hij bekend is met het in slechte staat van onderhoud verkerende dak, de opdracht heeft aanvaard, dan zal zulks in ieder geval in de prijs, welke is opgenomen in de offerte, tot uitdrukking zijn gebracht. Indien Vurigstoken vof eerst nadat hij offerte heeft gedaan of eerst toen hij voor de uitvoering van de werkzaamheden ter plaatse kwam de staat van het dak in ogenschouw heeft kunnen nemen blijft aldus onverkort het bepaalde in artikel 1.6 van de voorwaarden onverkort van toepassing.

4.3 Gevolgschade na het boren van gaten in de betonvloeren en/of wanden kunnen nooit op ons verhaald worden. Alle boor werkzaamheden zijn voor eigen risico opdrachtgever.

4.4 Wij zijn niet verantwoordelijk voor schade door onoordeelkundig gebruik van de door ons geleverde materialen.

4.5 Wij zijn niet verantwoordelijk voor verkleuring aan plafond, wanden en accessoires door opstijgende warme lucht.

4.6 Wij zijn niet verantwoordelijk voor toegepaste materialen en/of veranderingen welke door derden zijn aangebracht zonder schriftelijk toestemming van Vurigstoken vof.

4.7 Wij zijn niet verantwoordelijk voor schade of veranderingen aan begroeiing, beplanting en bestrating indien leidingen buiten om de woning toegepast worden.

4.8 Wij zijn niet verantwoordelijk voor trekproblemen bij bestaande rookkanalen, ook na plaatsing van een open haard of inzet/voorzet kachel.

4.9 Wij zijn niet verantwoordelijk voor ontstane schade na breek werkzaamheden in uw woning. Dit geldt voor zowel de schade in uw woning als voor de schade aan de woning van uw buren en/of omwonende.

4.10 Vurigstoken vof zal de werkzaamheden die worden verricht altijd met de grootst mogelijke zorg uitvoeren, teneinde schade te voorkomen. Bij het voorzien van situaties waarin schade kan ontstaan zal Vurigstoken vof overleg plegen met opdrachtgever.

Artikel 5 : Reclames

5.1 De cliënt wordt geacht de door Vurigstoken vof geleverde materialen terstond na ontvangst te hebben goedgekeurd.

5.2 Klachten omtrent gebreken ten aanzien van de geleverde materialen dienen binnen tien dagen na levering bij (aangetekende)brief of e-mail ter kennis worden gebracht van Vurigstoken vof.

5.3 In geval van afkeuring van de materialen zal Vurigstoken vof in de gelegenheid worden gesteld de afgekeurde materialen opnieuw te leveren dan wel alsnog conform de opdracht uit te voeren.

5.4 Verwerkte en / of weder verkochte materialen worden geacht te zijn goedgekeurd, zonder dat de cliënt nog enig reclamerecht toekomt.

Artikel 6 : Niet toerekenbare tekortkomingen / overmacht

6.1 Als overmacht zullen worden aangemerkt alle omstandigheden van zodanige aard, dat in redelijkheid nakoming van de overeenkomst niet kan worden gevergd. Als dergelijke omstandigheden zullen onder meer worden aangemerkt: het geheel of gedeeltelijk in gebreke blijven van een derde, van wie producten moeten worden ontvangen, beperkende overheidsmaatregelen van welke aard ook, mobilisatie, oorlog, epidemieën, staking, bedrijfsbezetting, ziekte van personeel, bedrijfsstoornissen, brand, inbeslagneming, defecten aan machinerie, transportmoeilijkheden en voorts iedere andere omstandigheid welke Vurigstoken vof redelijkerwijs niet heeft kunnen voorzien en waarop Vurigstoken vof geen invloed kan uitoefenen.

6.2 Indien Vurigstoken vof ten gevolge van een hem niet toerekenbare tekortkoming of overmacht niet of slechts bezwaarlijk aan haar verplichtingen kan voldoen, is hij / zij gerechtigd zonder rechterlijke tussenkomst de overeenkomst met de cliënt geheel of gedeeltelijk op te schorten dan wel, indien een dergelijke opschorting vijf maanden heeft geduurd, de overeenkomst bij aangetekende brief te ontbinden. In dat geval nemen de verplichtingen uit de overeenkomst een einde, zonder dat de partijen schadevergoeding of enige andere prestatie van elkaar kunnen vorderen. Bij gedeeltelijke nakoming door Vurigstoken vof zal de cliënt een redelijk gedeelte van de totale prijs verschuldigd zijn.

6.3 Vurigstoken vof kan nimmer aansprakelijk worden gehouden voor schade tengevolge van werkzaamheden aan schoorstenen met:

6.3A. onvolledig geplaatste voeringen in de schoorsteen
6.3B. voeringen, welke dermate oud zijn, dat ze in slechte staat verkeren, waardoor gaten in het materiaal vallen.
6.3C. Een slechte staat van onderhoud van voeg- en metselwerk en verborgen overige bouwkundige gebreken.

Artikel 7 : Betalingen

7.1 indien het krachtens iedere factuur door Vurigstoken vof van cliënt te vorderen bedrag niet stipt en volledig binnen 14 dagen na factuurdatum door of namens cliënt aan Vurigstoken vof is voldaan, is de cliënt over het factuurbedrag c.q. het restantbedrag ingaande op de factuurdatum een vertragingsrente van 2 % cumulatief per maand verschuldigd, waarbij een deel van de maand als een gehele maand zal worden gerekend, een en ander zonder dat enige aanmaning, sommatie of ingebrekestelling door Vurigstoken vof aan cliënt is vereist.

7.2 Betaling dient ineens te geschieden, tenzij betaling in termijnen is overeengekomen, waarbij iedere vervallen termijn wordt geacht een afzonderlijke overeenkomst te vormen.

7.3 In geval cliënt enige uit de overeenkomst voortvloeiende verplichting niet of niet tijdig nakomt, een schuldenregeling met zijn crediteuren treft, surseance van betaling vraagt, of een vergelijkbare procedure ondergaat, in staat van faillissement geraakt, zijn bedrijf sluit of overdraagt c.q. ontbindt, alsmede indien beslag te zijnen laste wordt gelegd, is elke vordering van Vurigstoken vof op de cliënt terstond en in haar geheel opeisbaar. Tevens heeft Vurigstoken vof dan het recht om de overeenkomst voor zover nog niet ( geheel ) uitgevoerd zonder nadere ingebrekestelling of gerechtelijke tussenkomst te ontbinden en de reeds geleverde, nog niet betaalde goederen terug te nemen, dit alles onverminderd het recht op schadevergoeding, danwel de uitvoering van de overeenkomst op te schorten.

7.4 De cliënt wordt geacht de factuur als juist en de schuld te hebben erkend, indien daartegen niet binnen 8 dagen na dagtekening van de factuur schriftelijk is geprotesteerd.

Artikel 8 : Incassokosten

Alle kosten ontstaan uit of in verband houdende met het door de Vurigstoken Vof geldend maken van haar rechten voortvloeiende uit of ter zake van de met de cliënt afgesloten overeenkomst van koop en verkoop, daaronder begrepen alle kosten, ontstaan uit of verband houdende met de gerechtelijke en / of buitengerechtelijke inning van enige niet tijdig of niet geheel betaald factuurbedrag of uit enig andere hoofde, komen zonder dat ter zake enige aanmaning, sommatie of ingebrekestelling is vereist, ten laste van de cliënt. Ook de kosten van eventuele aanmaning, aanzegging en ingebrekestelling, welke in geval enig gerechtelijke procedure niet ten laste van de verliezende partij wordt gebracht. Een en ander bedraagt tenminste 15 % van de som van de hoofdsom en vertragingsrente met een absoluut minimum van € 300,00 per keer. De in de boeken van Vurigstoken vof voor voornoemde kosten opgevoerde bedragen zullen volledig bewijs leveren ten aanzien van het beloop van voornoemde kosten, behoudens tegenbewijs door de cliënt.

Artikel 9 : Eigendomsvoorbehoud

9.1 De geleverde materialen blijven eigendom van Vurigstoken vof totdat de cliënt aan alle verplichtingen jegens haar, waaronder eventuele verplichtingen tot betaling van rente en kosten, heeft voldaan. De cliënt verplicht zich om de goederen gedurende deze periode deugdelijk te bewaren en te verzekeren tegen alle calamiteiten.

9.2 Zolang de materialen eigendom blijven van Vurigstoken vof, mag de cliënt ze slechts in zijn normale bedrijfsuitoefening be- of verwerken of doorverkopen, hetgeen niet omvat verpanding of overdracht in eigendom tot zekerheid. Bij overtreding van dit verbod verbeurd de cliënt, zonder dat nadere ingebrekestelling is vereist, terstond opeisbare boete ad € 5.000, –, en is de koopprijs terstond ten volle opeisbaar, onverminderd de verdere aanspraken van Vurigstoken vof.

9.3 Vurigstoken vof heeft het recht om producten die zij onder zich heeft van de cliënt, onder zich te houden totdat betaling van alle kosten die Vurigstoken vof heeft besteed ter uitvoering van de overeenkomst van koop en verkoop met dezelfde cliënt, onverschillig of deze overeenkomst betrekking heeft op voormelde of op andere producten, tenzij de cliënt een genoegzame zekerheid heeft gesteld.

Artikel 10 : Aansprakelijkheid

10.1 Behoudens de verplichting van Vurigstoken vof om in geval van fabricagefouten, te zorgen voor kosteloze vervanging of herstel, danwel restitutie van de koopprijs, is Vurigstoken vof nimmer uit welke hoofde dan ook voor enige, door cliënt of door derden geleden of te lijden schade aansprakelijk, behoudens opzet of grove schuld.

10.2 Aansprakelijkheid jegens derden, voortvloeiend uit direct of indirect uit de aanwezigheid en / of (mede) gebruik van de door Vurigstoken vof geleverde materialen, is steeds voor rekening van de cliënt en deze zal Vurigstoken vof zo nodig ter zake volledig vrijwaren, behoudens opzet of grove schuld.

10.3 Vurigstoken vof heeft aldus het recht om alle aansprakelijkheid af te wijzen en cliënt te verwijzen naar de fabrikant van het (de) gewraakte product(en), van wie Vurigstoken vof de materialen kocht.

Artikel 11 : Garantie

11.1 Gedurende een nader overeen te komen periode na levering verlenen wij aan de wederpartij garantie voor materiaal en fabricagefouten, welke bij normaal gebruik ontstaan. Deze garantie geldt niet, indien de fouten het gevolg zijn van onoordeelkundig gebruik of van andere oorzaken dan van materiaal- en fabricagefouten, of indien wij na overleg met de wederpartij gebruikt materiaal of gebruikte zaken leveren en/of installeren.

11.2 Voor verkochte en geleverde zaken met fabrieks- respectievelijk importeurs- of groothandelsgarantie gelden slechts de door deze leveranciers gestelde garantiebepalingen.

11.3 Verdere garanties zullen niet worden verstrekt.

Artikel 12 : Algemeen

12.1 indien een of meer bepalingen van de overeenkomst tussen Vurigstoken vof en de cliënt nietig of niet rechtsgeldig worden, zal de overeenkomst voor het overige van kracht blijven. Partijen zullen over de bepalingen welke nietig zijn of niet rechtsgeldig worden geacht, overleg plegen, teneinde een vervangende regeling treffen.

12.2 Vurigstoken vof garandeert, voor zover van toepassing, dat de door haar geleverde producten als zodanig geen inbreuk maken op de Nederlandse octrooirechten, modelrechten of andere rechten van industriële of intellectuele eigendom van derden. Indien niettemin door Vurigstoken vof  moet worden erkend of door een Nederlandse rechter in een rechtsgeding in een niet meer voor beroep vatbare beslissing wordt vastgesteld dat enig door Vurigstoken vof  geleverd product wel inbreuk maakt op rechten van derden als zo-even bedoeld, zal Vurigstoken vofter zijner keuze na overleg met de cliënt het betrokken product vervangen door een product dat geen inbreuk maakt op het betrokken recht, of een licentierecht ter zake verwerven, danwel het betrokken goed terug nemen tegen terugbetaling van de daarvoor betaalde prijs.

12.3 Bovenstaande terugbetaling geschiedt verminderd met de normale te achten afschrijvingen, zonder tot verdere schadevergoeding gehouden te zijn. Cliënt verliest evenwel het recht op de zo-even aangeduide prestaties, indien hij Vurigstoken vof niet zodanig tijdig en volledig over aanspraken van derden als hiervoor in dit artikel bedoeld heeft ingelicht dat Vurigstoken vof in staat is geweest haar rechten ter zake naar behoren te verdedigen.

12.4 Als de woning van een continue mechanische afzuiging is voorzien, is men wettelijk verplicht om gebruik te maken van een rookgasventilator. Het leveren en installeren van een dergelijke rookgasventilator zijn, ook nadat de haard is geplaatst, voor rekening van de opdrachtgever.

12.5 Bij ontstane schade dient zowel de eigen tussenpersoon als Vurigstoken vof hiervan terstond in kennis te worden gesteld. Vervanging of reparatie mag nooit worden uitgevoerd zonder dat wij deze hebben kunnen controleren, reparaties zonder onze toestemming worden niet door ons vergoed.

12.6 Indien het door Vurigstoken vof tijdens de productie noodzakelijk wordt geacht om af te wijken van een bepaalde maatvoering, behouden wij ons het recht voor om daar gebruik van te maken.

12.7 Verlofdagen/uren welke door de opdrachtgever worden opgenomen om bij meten en plaatsen aanwezig te zijn kunnen nooit bij ons gedeclareerd worden.

12.8 Alle kosten voortvloeiend uit werkzaamheden welke niet in de offerte vermeld zijn komen voor rekening van de opdrachtgever. Vurigstoken vof zal opdrachtgever vooraf op de hoogte brengen, en met opdrachtgever overleggen, van deze kosten.

12.9 Als door onze medewerkers sloopwerkzaamheden worden verricht, waarbij de aanwezigheid van asbest wordt geconstateerd, behouden wij het recht om, in overleg met opdrachtgever, eventuele demontage en afvoer van deze materialen door derden te laten uitvoeren. Alle kosten hieruit voortvloeiend zijn voor de opdrachtgever.

12.10 De opdrachtgever dient ervoor te zorgen dat de omgeving op de werkplek en de route naar buiten voldoende beschermd is en vrij van obstakels, zodat hieraan geen schade kan ontstaan, noch een gevaarlijke werksituatie voor Vurigstoken vof kan ontstaan.

Artikel 13 : Ontbinding

Onverminderd het bepaalde in de artikelen 6 en 7 komen partijen uitdrukkelijk overeen dat de overeenkomst wordt ontbonden zonder rechterlijke tussenkomst en zonder dat enige ingebrekestelling zal zijn vereist, op het tijdstip, waarop de cliënt in staat van faillissement wordt verklaard, voorlopig surseance van betaling aanvraagt, of door beslaglegging, onder curatelestelling of anderzijds de beschikking bevoegdheid over zijn vermogen of grote delen daarvan verliest.

Artikel 14 : Annuleringen

Indien de cliënt de gegeven order geheel of gedeeltelijk annuleert, is hij gehouden aan de Vurigstoken vof alle met het oog op de uitvoering van deze order rederlijkerwijs gemaakte kosten (kosten van voorbereiding, opslag, provisie e.d.) te vergoeden onverminderd het recht van Vurigstoken vof op vergoeding wegens winstderving, zomede van de overige uit de bewuste annulering voortvloeiende schaden. De annuleringskosten bedragen tenminste 30 % van de hoofdsom, te vermeerderen met B.T.W.

Artikel 15 : Geschillen

Alle geschillen, welke mochten ontstaan naar aanleiding van de overeenkomst, waarop deze algemene voorwaarden toepasselijk zijn of naar aanleiding van nadere overeenkomsten, welke daarmee verband houden, zullen in eerste instantie uitsluitend worden overlegd aan de rechter die bevoegd is in het (statutaire) vestigingsgebied van cliënt onverminderd het recht van hoger beroep.

Artikel 16 : Toepasselijk recht

De verbintenissen tussen Vurigstoken VOF en de cliënt als bedoeld in artikel 1 zijn bij uitsluiting onderworpen aan Nederlands Recht.

Vurigstoken VOF
de Hullen 1
7846 TB Noord Sleen

T: 0031(0)6-55527454

M: info@vurigstoken.nl

W: vurigstoken.nl 

Algemene leveringsvoorwaarden Deel II webshop Vurig Stoken

 

  1. Toepasselijkheid

1.1 Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen van vurigstoken.nl en op alle met vurigstoken.nl aangegane overeenkomsten.

1.2 Naast deze Algemene Voorwaarden kunnen indien nadrukkelijk aangegeven Aanvullende Voorwaarden van toepassing zijn op bepaalde diensten en/of producten.

1.3 Van het in deze Algemene Voorwaarden bepaalde kan uitsluitend worden afgeweken indien dit uitdrukkelijk schriftelijk is overeengekomen en in welk geval de overige bepalingen van deze voorwaarden onverkort van kracht blijven.

1.4 Indien ook de Koper naar zijn algemene voorwaarden verwijst, zijn die voorwaarden niet van toepassing tenzij hiermee uitdrukkelijk schriftelijk door vurigstoken.nl is ingestemd.

1.5.Onder "Koper" wordt verstaan iedere bezoeker van de internetsite vurigstoken.nl dan wel elke natuurlijke persoon of rechtspersoon die met vurigstoken.nl in een contractuele relatie van welke aard dan ook staat of komt te staan.

1.6 Vurigstoken.nl behoudt zich het recht voor deze voorwaarden van tijd tot tijd te wijzigen of aan te vullen.

1.7 Door het gebruik van de internetsite van vurigstoken.nl en/of het plaatsen van een bestelling aanvaardt de Koper deze Algemene Voorwaarden alsmede alle andere rechten en plichten zoals die staan vermeld op de internetsite.

1.8 Vurigstoken.nl is bevoegd van derden gebruik te maken bij de uitvoering van een overeenkomst met Koper.

 

  1. Aanbiedingen en totstandkoming overeenkomsten

2.1 Aanbiedingen of prijsopgaven dienen te worden aangemerkt als een uitnodiging aan de potentiële kopers tot het doen van een aanbod. vurigstoken.nl is op geen enkele wijze hieraan gebonden, tenzij dit schriftelijk en ondubbelzinnig is vastgelegd. De aanvaarding van de uitnodiging tot het doen van een aanbod door de potentiële koper geldt als een aanbod en leidt slechts tot een totstandkoming van een overeenkomst als aan het overige bepaalde in dit artikel is voldaan.

2.2 Aanbiedingen zijn geldig zolang de voorraad strekt.

2.3 Een op naam gestelde offerte heeft een geldigheidsduur van twee (2) weken, tenzij een andere termijn in de offerte staat vermeld.

2.4 Een aanbod van de potentiële Koper als genoemd in artikel 2.1 wordt geacht te zijn gedaan in één van de volgende omstandigheden:

de potentiële Koper precies heeft aangegeven welk product en/of dienst hij wil ontvangen;

een offerte door de Koper is getekend en door vurigstoken.nl is ontvangen ingeval door vurigstoken.nl een op naam gestelde offerte is uitgebracht;

de potentiële Koper de gegevens heeft ingevoerd op het daartoe geëigende invulscherm van de internetsite en de desbetreffende data ("bestelformulier") aan vurigstoken.nl via elektronische weg is verzonden en door vurigstoken.nl is ontvangen.

2.5 Een overeenkomst komt tot stand op het moment dat een orderbevestiging aan de Koper is overhandigd dan wel, in het geval het aanbod via de internetsite is gedaan, per email is verzonden naar het door Koper opgegeven email-adres.

2.6 Koper en vurigstoken.nl komen uitdrukkelijk overeen dat door gebruik te maken van elektronische communicatievormen een geldige overeenkomst tot stand komt, zodra aan de voorwaarden in artikel 2.4 en 2.5 is voldaan. Met name ook het ontbreken van een gewone handtekening doet niet af aan de verbindende kracht van het aanbod en de aanvaarding daarvan. De elektronische bestanden van rookkanaal--online.nl zullen voor zover de wet dat toelaat, gelden hierbij als een vermoeden van bewijs.

2.7 Informatie, afbeeldingen, mededelingen mondeling, telefonisch of via email verstrekt en opgaven et cetera met betrekking tot alle aanbiedingen en de belangrijkste kenmerken van de producten worden zo nauwkeurig mogelijk (weer)gegeven of gedaan. vurigstoken.nl is niet aansprakelijk voor kennelijke verschrijvingen.